POJMOVNIK

INFORMBIRO
Skraćeno od Informacijski biro komunističkih i radničkih partija – IB; nazivan i Kominform. Savjetodavno i koordinacijsko tijelo devet komunističkih i radničkih partija (SSSR-a, Poljske, Čehoslovačke, Madžarske, Rumunjske, Bugarske, Jugoslavije, Italije i Francuske), osnovano potkraj rujna 1947. u Varšavi. Zadaća mu je bila informiranje i savjetovanje predstavnika centralnih komiteta partija članica radi usklađivanja njihovih politika. Bio je pod dominacijom sovjetske Svesavezne komunističke partije (boljševika), koja je potaknula njegov osnutak. Služio je interesima SSSR-a u odnosu na savezničke države i partije, radi nadzora komunističkih pokreta.

ZDRAVE SNAGE

ZDRAVI ELEMENTI

REZOLUCIJE

PATKA

PEŠTANSKI PROCES

TIRANSKI PROCES

SOFIJSKI PROCES

SEV

NOTE

LAKE SUCCESS

V. KONGRES KPJ

KARIKATURA

OUN

AGITPROP