VIRTUALNA IZLOŽBA
HRVATSKOG POVIJESNOG MUZEJA

IZA PARAVANA
Ibeovska karikatura u jugoslavenskom tisku

Album karikatura "Iza paravana", 1949. (inv. br. HPM-102846)
izdaje: Redakcioni odbor »Kerempuha« 
tisak: Hrvatska seljačka tiskara, Zagreb 
klišeji: Štamparski zavod »Ognjen Prica« 
naklada: 10.000 primjeraka 

Otvoreno neprijateljstvo između Jugoslavije i Informbiroa počet će se iskazivati u tisku od lipnja 1949., nakon odgovora sovjetske vlade na notu vlade FNRJ-a kojom se jugoslavensko vodstvo požalilo na protujugoslavenske aktivnosti koje se odvijaju u SSSR-u.

Od tada je sukob Jugoslavije i Informbiroa temeljito popraćen u jugoslavenskom tisku, čiji je sastavni dio novinska karikatura koja je imala važnu ulogu u informiranju javnosti i kreiranju javnog mnijenja. Njome su popraćena sva važna društvena i politička zbivanja što je čini važnim povijesnim izvorom, ali treba uzeti u obzir da se upotrebljavala i u propagandne i političke svrhe.

* * *

Ovom virtualnom izložbom predstavljamo 46 karikatura iz albuma karikatura “Iza paravana”, koje se bave sukobom Jugoslavije i Informbiroa. One su kroz 1949. godinu objavljivane u jugoslavenskom tisku − “Jež”, “Kerempuh”, “Književne novine”, “Narodni list”, “Pavliha”, “Politika” i “Vjesnik”. Ili prema riječima autora uvodnog teksta (op.a. najvjerojatnije Fadil Hadžić) “… ne prođe tako ni jedna nova tužno-smiješna kleveta, a da ju ne zabilježe karikaturisti naše zemlje, pa je tako nastala i ova zbirka karikatura.”

Dana 29. studenog 1949. (tj. na tadašnji praznik Dan Republike) ovaj album karikatura je pušten u prodaju, što je vidljivo iz reklame objavljene u “Kerempuhu” 26. studenog 1949. godine (br. 216, god. V). Reklama, uz datum izlaska iz tiska, sadrži i podatke o cijeni (30 dinara) i načinu nabavke (“narudžbe prima uprava “Kerempuha”, Zagreb, Masarikova 28″).

U impresumu albuma navode se podaci o izdavaču (redakcioni odbor “Kerempuha”), tisku (Hrvatska seljačka tiskara, Zagreb), klišejima (štamparski zavod “Ognjen Prica”), nakladi (10.000 primjeraka) i cijeni (30 dinara). Za izdavača odgovara glavni i odgovorni urednik Fadil Hadžić.

Kao što je gore navedeno, album sadrži 46 karikatura − jedna na koricama, 44  unutar albuma i jedna kao prilog u formi plakata. Karikature su tiskane u tonu sepija, osim one na koricama i priloga u formi plakata − koje su u boji.

Karikature su djelo 10 umjetnika: Marcel Čukli, Milorad Ćirić, Sabahudin Sabo Hodžić, Vlado Kristl, Pjer Križanić, Ivo Kušanić, Ivan Lučev, Valter Neugebauer, Oto Reisinger i Dragan Savić. Neki od njih su tada već bili renomirani umjetnici, a neki su bili tek na početku svoje umjetničke karijere.

Okosnica ove izložbe su karikature, zatim njihovi autori te tiskovine u kojima su bile objavljene. Kao dodatak izložbi, na raspolaganju je i pojmovnik koji sadrži definicije tekstualnih pojmova i vizualnih simbola vezanih uz pojedine informbiroovske događaje te razbibriga − završni interaktivni dio izložbe u kojem se nalaze online igre nastale na osnovu predstavljenih karikatura − memory, osmosmjerke, puzzle i rebusi.

* * *

Na samom početku albuma karikatura “Iza paravana” nalazi se tekst koji objašnjava razloge nastanka ove publikacije, pa prije nego “prošetate” izložbom pročitajte uvodni tekst “Nije rupa na planeti već je rupa na pameti”:

NIJE RUPA NA PLANETI 
VEĆ JE RUPA NA PAMETI
 
Skloniji trgovanju nego umovanju, preudesiše u Moskvi kantar međusocijalističkih odnosa da preteže debelo na moskovsku stranu, a tko ne želi da bude tako, neka osjeti na sebi svu težinu informbiroovske anateme. 

Nađoše se anatemičari na broju, sve po izbor junaci, koji zbog propalog pazara uz glasnu buku i halabuku navijestiše svijetu novu nauku naopake istine. Ispustiše u toj raboti tolike mjehure žučljivog sapuna, da bi se o tome mogla napisati i omašna knjižurina o njihovom jalovom trudu, jer kopaju, eto, već godinu i po dana i čeprkaju da bi iskopali rupu na planeti i »dokazali« da Jugoslavija »nenahodista« na toj kugli, ali su dokazali da im je rupa na pameti. 

I ne prođe tako ni jedna nova tužno-smiješna kleveta, a da ju ne zabilježe karikaturisti naše zemlje, pa je tako nastala i ova zbirka karikatura. A budući da kominformovski mudrijaši sve svoje podvale začinjavaju sladunjavim riječima o slobodi, i jednakosti i ravnopravnosti malih naroda, to je i ovoj zbirci naslov »Iza paravana«, pa je takvu i izdajemo našem narodu na veselje i još veću upornost i borbenost u izvršenju zadataka u izgradnji socijalizma.